Angrerett

Feil priser på produkter

Det kan forekomme at det er feil pris på et produkt, vi forbeholder oss retten til å avslå en handel hvor noe er feil med prisen. Oppdages dette vil vi kontakte deg og forklare situasjonen, du vil da kunne velge mellom å slette ordren eller få varene til korrekt pris.

Svalbard:

Bor du på Svalbard kommer det et ekstra frakttillegg på kr 185,-.

Uavhentede varer

Henter du ikke varen du har bestilt blir du ilagt en kostnad på kr 250,-. Er den reelle frakten på varen din frem til deg og tilbake til oss på over kr. 250,- må du betale våre fraktutgifter for sendingen.

Angrerettloven og forbrukerloven

I følge lov om angrerett og forbrukerloven har du rett til å returnere en bestilt vare. Du vil motta informasjon om angreretten sammen med ordrebekreftelsen. Du må selv betale returporto hvis du benytter angreretten.

Hvis varen du har mottatt har feil og mangler kan du iht forbrukerloven reklamere på varen.

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt.

Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

§ 27. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være lenger enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.

Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler.

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Se hele forbrukerkjøpsloven

Reklamasjon – Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) av 21. juni nr 34, 2002.

Angrerett – angrerettloven av 21. desember Nr. 105, 2000